Redegjørelse aktsomhetsvurderinger Spar Kjøp AS


 

Innledning

Spar Kjøp AS ble etablert i Bergen av Helge Eide Knudsen og hans kone Reidun i 1962.                                          

De startet det hele med å selge strikkegarn fra kjelleren og selv kjøre rundt og levere varer til kunder i distriktet.  Videre har dette utviklet seg fra å være et postordrefirma til 24 store familievarehus fra nord til sør, samt nettbutikk.

 

Virksomhetens organisering

Spar Kjøp AS sitt hovedkontor og administrasjon holder til på Kokstad i Bergen, og har p.t. 557 ansatte

Spar Kjøp AS inngår i et konsern med totalt 47 selskaper

Morselskap: West Coast Invest AS

Daglig leder: Iwan Eide Knudsen

Styrets leder: Iwan Eide Knudsen

 

Driftsområde:

Import og salg av varer fra innland og utland herunder

Dameklær og tilbehør

Herreklær og tilbehør

Barneklær og tilbehør

Hjemtekstil

Garn

Interiør

Kosmetikk

Sko

Leker

Barneutstyr

Vask og renhold

Sport og fritids artikler

Godteri og snacks

Kjæledyr artikler

 

Interne driftsområder og avdelinger

Kategori

Marked

Økonomi

IT

Innkjøp og vareforsyning

Lager og logistikk

Butikk

Nettbutikk

 

Aktsomhetsvurdering og funn

Spar Kjøp AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. 

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. 

For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å: 

a. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer 

b. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere 

c. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger 

d. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak 

e. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert

f. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. 

Loven spesifiserer at: «aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

 

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede. 

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og er for likestilling og fravær av diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder. Denne forventningen kommuniserer vi gjennom vår Code of Conduct for suppliers som står beskrevet i vår pakke- og skipnings instruks.

I samarbeid med KPMG ble det høsten 2022 gjennomført en aktsomhetsvurdering av Spar Kjøps leverandør portefølje, i tillegg til opplæring og veiledning av kategoriavdeling og ledere i virksomheten.

Aktsomhetsvurdering overordnet tilsier at Spar Kjøp i sitt videre arbeid krever særskilt fokus på direkte import og produksjon i de land som klassifiseres som høyrisikoland, samt oppfølging av enkeltleverandører uten spesifikk sertifisering eller som enda ikke har fremlagt dokumentasjon ihht krav.

Spar Kjøp har opprettet digitalt internkontroll arkiv for produktsikkerhet og mulig risikovurdering pr leverandør og produkt for videre oppfølging. Nytt ERP system åpner opp for mulighet til arkivering av CRS på ulike nivå, herav leverandør, bestilling og produkt.

Vi kjenner mange av våre leverandører og samarbeidspartnere i både inn- og utland godt, da vi har arbeidet sammen over flere år. For leverandører der vi i risikokartleggingen fant at vi ikke hadde tilstrekkelig informasjon, har vi bedt om ytterligere dokumentasjon på hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves.

Spar Kjøp samarbeider også med tredjepart som på vegne av Spar Kjøp foretar produksjonsinspeksjoner og kjemikalietesting. Vi vil vurdere om et eventuelt utvidet samarbeid er hensiktsmessig for å kontrollere at leverandører opererer innenfor våre krav og forpliktelse til lov om aktsomhet.

 

Videre arbeid

Spar Kjøp vil i sitt videre arbeid følge opp aktsomhetsvurderinger og funn, samt kartlegge eventuelle nye samarbeidspartnere og leverandører og innhente sertifisering og dokumentasjon.

Vi anser det som svært viktig å arbeide ut vedtatte etiske retningslinjer for leverandører både i og utenfor organisasjon –  for å tydeliggjøre Spar Kjøps policy, forventning og krav til sine samarbeidspartnere.

Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandør, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående.

Dersom det avdekkes potensielle eller faktiske brudd i leverandørkjeden, skal vi omgående følge opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres.

Spar Kjøp AS anser ansvarlig innkjøp som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Spar Kjøp AS skal tilpasse innkjøp slik at vi styrker, og ikke undergraver leverandørers forutsetning til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. 

 

Innsynsbegjæring

Den som ber om innsyn skal gjøre dette skriftlig. Vi har opprettet en egen epostadresse for innsending av innsynsbegjæring, som da vil bli besvart innen rimelig tid, og senest innen tre uker. aktsomhetsloven@sparkjop.no

Vi vil også legge ut redegjørelse på vår nettside sammen med annen relevant informasjon og vårt arbeid med åpenhetsloven.

Dersom forespørsel mottatt omfatter mer enn hva vi har publisert på våre nettsider og krever mer inngående interne og eksterne undersøkelser hos flere ressurser enn det vi normalt har satt av til å behandle innsynsbegjæringer, vil vi tillate oss å kunne bruke noe mer enn tre uker på å svare nå i første omgang.