Policy for bærekraftig forretningspraksis


I Spar Kjøp  arbeider vi for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i egen virksomhet og i våre verdikjeder. Gjennom vår forretningspraksis påvirker vi samfunnet og omgivelsene rundt oss. Det er viktig for oss at dette er en positiv påvirkning.

Vi skal respektere rettighetene til menneskene som arbeider i egen virksomhet og i våre verdikjeder, bidra til riktig ressursbruk og begrense negativ påvirkning på miljøet.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i prinsippene og veiledningen i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018). Til grunn for vår policy for bærekraftig forretningspraksis ligger FNs Bærekraftsmål, Verdenserklæringen om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og andre tilsvarende føringer for miljø og klima samt dyrevelferd.

Aktsomhetsvuderinger

Vi anerkjenner at selv om myndigheter er forpliktet til å sikre menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennom nasjonal lovgivning forventes det at Spar Kjøp respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter og ivaretar klima, miljø og samfunn. Spar Kjøp er omfattet av Åpenhetsloven og kravene om at vi utfører aktsomhetsvurderinger og redegjør for disse offentlig. Dette betyr at vi jobber for å ha effektive aktsomhetsvurderinger for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og samfunn på plass for å kunne sikre at vi unngår å bidra til rettighetsbrudd og negativ påvirkning.

Spar Kjøp har systemer for å kartlegge, stanse, forebygge og redusere risiko relatert til negativ påvirkning på mennesker, miljø, samfunn og dyr.  Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.  Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til berørte parter.

Ansvarlige innkjøp

Spar Kjøp  anser ansvarlig innkjøp som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Spar Kjøp skal tilpasse våre innkjøp slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers forutsetning til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.

Krav til leverandører

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

 

Våre leverandører skal:

  • Følge etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct) som dekker anstendig arbeidsforhold, miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd.
  • Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, miljø og dyr og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene skal overvåkes og effekten vurderes, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.
  • Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn, miljø og dyr gjennom samarbeid.
  • På forespørsel fra Spar Kjøp kunne dokumentere hvordan de, og potensielle underleverandører, jobber for å overholde etiske retningslinjer.
  • Dersom leverandøren etter flere forespørsler fra Spar Kjøp ikke viser vilje eller evne til å følge retningslinjene for leverandører, vil Spar Kjøp vurdere videre samarbeid.

I arbeidet med å sikre en bærekraftige forretningspraksis skal vi skal gå foran og tilby produkter forbruker kan stole på som balanserer økonomi, miljø og samfunn og fører til positiv endring.

Policy for bærekraftig forretningspraksis


I Spar Kjøp  arbeider vi for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i egen virksomhet og i våre verdikjeder. Gjennom vår forretningspraksis påvirker vi samfunnet og omgivelsene rundt oss. Det er viktig for oss at dette er en positiv påvirkning.

Vi skal respektere rettighetene til menneskene som arbeider i egen virksomhet og i våre verdikjeder, bidra til riktig ressursbruk og begrense negativ påvirkning på miljøet.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i prinsippene og veiledningen i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018). Til grunn for vår policy for bærekraftig forretningspraksis ligger FNs Bærekraftsmål, Verdenserklæringen om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og andre tilsvarende føringer for miljø og klima samt dyrevelferd.

Aktsomhetsvuderinger

Vi anerkjenner at selv om myndigheter er forpliktet til å sikre menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennom nasjonal lovgivning forventes det at Spar Kjøp respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter og ivaretar klima, miljø og samfunn. Spar Kjøp er omfattet av Åpenhetsloven og kravene om at vi utfører aktsomhetsvurderinger og redegjør for disse offentlig. Dette betyr at vi jobber for å ha effektive aktsomhetsvurderinger for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og samfunn på plass for å kunne sikre at vi unngår å bidra til rettighetsbrudd og negativ påvirkning.

Spar Kjøp har systemer for å kartlegge, stanse, forebygge og redusere risiko relatert til negativ påvirkning på mennesker, miljø, samfunn og dyr.  Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.  Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til berørte parter.

Ansvarlige innkjøp

Spar Kjøp  anser ansvarlig innkjøp som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Spar Kjøp skal tilpasse våre innkjøp slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers forutsetning til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.

Krav til leverandører

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

 

Våre leverandører skal:

  • Følge etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct) som dekker anstendig arbeidsforhold, miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd.
  • Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, miljø og dyr og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene skal overvåkes og effekten vurderes, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.
  • Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn, miljø og dyr gjennom samarbeid.
  • På forespørsel fra Spar Kjøp kunne dokumentere hvordan de, og potensielle underleverandører, jobber for å overholde etiske retningslinjer.
  • Dersom leverandøren etter flere forespørsler fra Spar Kjøp ikke viser vilje eller evne til å følge retningslinjene for leverandører, vil Spar Kjøp vurdere videre samarbeid.

I arbeidet med å sikre en bærekraftige forretningspraksis skal vi skal gå foran og tilby produkter forbruker kan stole på som balanserer økonomi, miljø og samfunn og fører til positiv endring.